CQ Contest sites: CQ WW CQ WPX CQ WW RTTY CQ WPX RTTY CQ 160 CQ VHF
CQ Logo

CQ World Wide DX Contest

Regeln

Translations

English العربية [Arabic] 中文 [Chinese] Français [French] Deutsch [German] Español [Spanish] Italiano [Italian] 日本語 [Japanese] Русский [Russian] Português [Portuguese] Български [Bulgarian] Έλληνες [Greek] Polski [Polish] Română [Romanian] Slovenščina [Slovenian] Türk [Turkish]

PRAVILA ZA CQWW DX TEKMOVANJA 2016

FONIJA: 29./30. OKTOBER 2016       CW: 26./27. NOVEMBER 2016

Pričetek 0000 GMT Sobota       Konec 2359 GMT nedelja

I. NAMEN: Za vzpostavljanje radioamaterskih zvez s čimveč conami in državami po vsem svetu.

II. OBSEGI: Samo šest obsegov: 1,8, 3,5, 7, 14, 21 in 28 MHz. Upoštevajte notranjo razdelitev obsegov.

III. IZMENJAVA RAPORTOV: za fonijo RS oceno in številko cone (za nas npr. 5915). Za cw RST oceno in številko cone ( npr. 59915).

IV. TOČKOVANJE:

A) Rezultat: Končni rezultat je zmnožek vsote točk iz vseh zvez in vsote vseh množiteljev con in držav (seštete skupaj iz obsegov). Primer: 1000 točk x 100 množiteljev (30 con in 70 držav) = 100.000 točk (končni rezultat).

B) Točkovanje zvez: Zveze s posameznimi postajami so lahko delane po enkrat na vsakem obsegu. Točke za zveze se računajo glede na lokacijo delane postaje.

1. Zveze med postajami na različnih kontinentih veljajo 3 (tri) točke.

2. Zveze med postajami na istem kontinentu in med različnimi državami štejejo 1 (eno) točko. Izjema: Za postaje na severnoameriškem kontinentu veljajo zveze med državami po 2 (dve) točki.

3. Zveze med postajami iz iste države štejejo za množitelje, veljajo pa 0 (nič) točk.

C) Množitelji: Uporabljeni sta dve vrsti množiteljev

1. En množitelj za vsako različno cono na vsakem obsegu.

2. En množitelj za vsako različno delano državo na vsakem obsegu. Za štetje množiteljev veljajo: CQ zemljevid con, DXCC lista držav, WAE lista držav in IH9/IG9 ter kontinentalne meje, ki so standard za določanje množiteljev držav. Postaje na plovilih (/MM) veljajo samo za množitelj cone.

V. KATEGORIJE V TEKMOVANJU:

A. Kategorije EN OPERATOR: Za vse kategorije enega operatorja velja, da samo ena določena oseba (operator) lahko dela zveze in vodi dnevnik v uradnem času tekmovanja. Za vse kategorije en operator (bodisi vsi obsegi ali samo en obseg) je dovoljen samo en oddajani signal ob istem času; v kategoriji več obsegov je dovoljena menjava obsegov kadarkoli. Čas dela ni omejen.

1. En operator: kakršnakoli pomoč s podatki za delo na obsegih ni dovoljena (glej točko VIII.2)

a. En operator – velika moč (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 1500W.

b. En operator – manjša moč (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 100W.

c. En operator – QRP (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 5W.

2. En operator assisted: Uporaba kakršnihkoli javno dostopnih podatkov za pomoč pri vzpostavljanju zvez je dovoljena (glej točko VIII.2)

a. En operator-velika moč-assisted: (vsi obsegi ali samo en obseg). Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 1500W.

b. En operator-manjša moč-assisted: (vsi obsegi ali samo en obseg). Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 100W.

c. En operator-QRP-assisted: (vsi obsegi ali samo en obseg). Celotna izhodna moč ne sme v nobenem trenutku presegati 5W.

B. Posebne kategorije za enega operatorja: Katerikoli operator v kategorijah en operator je lahko tudi uvrščen za eno od spodaj navedenih kategorij. V Cabrillo glavi dnevnika mora dodati ustrezno vrstico »CATEGORY-OVERLAY«. Prijavitelji v teh kategorija bodo grupirani v rezultatih v kategorijah vsi obsegi in sicer posebej za veliko moč (1500W) in za malo moč (vključujoč QRP).

1. Klasični operatorji (CLASSIC): Operator lahko uporablja samo eno radijsko postajo (primopredajnik) brez uporabe zunanje pomoči in se mu za rezultat šteje samo 24 ur dela od 48 ur tekmovanja. Čas ko ne dela mora biti najmanj 60 minut ( v tem času ne sme logirati nobene zveze). Če kaže dnevnik delo daljše od 24 ur, se šteje za rezultat prvih 24 ur dela. Radijska postaja (primopredajnik) ne sme imeti možnosti poslušanja v času oddaje. Postaje z uporabo zunanje pomoči (assisted) ne bodo upoštevani v tej kategoriji.

2. Novinci (ROOKIE): V to kategorijo spadajo operatorji, ki so bili prvič licencirani v času do treh (3) let pred datumom tekmovanja. Datum prve licence vpišite v SOAPBOX polje glave.

C. Kategorije več operatorjev (samo vsi obsegi): Število operatorjev v teh kategorijah ni omejeno. Dovoljena je zunanja pomoč. Dovoljen je samo en oddajan signal na obseg v istem času.

1. En oddajnik (MULTI-ONE): samo en oddajnik in delo na enem obsegu je dovoljeno v najmanj 10-minutnem časovnem intervalu (delovna postaja). Izjema: en - in samo en – drug obseg je lahko uporabljen v kateremkoli najmanj 10 minutnem časovnem intervalu, če – in samo če – zveza z delano postajo predstavlja nov množitelj. Časovni interval prične teči ob vpisu prve zveze v dnevnik na določenem obsegu. Obe postaji časovno neodvisno uporabljata časovne intervale. Pri dostavi dnevnika v Cabrillo formatu mora biti za vsako zvezo v dnevniku oznaka uporabljenega oddajnika (delovna postaja oziroma postaja za množitelje). Postaja za množitelje ne sme klicati CQ.

a) Velika moč: Celotna izhodna moč ne sme presegati 1500 W na kateremkoli obsegu ob kateremkoli času

b) Mala moč: Celotna izhodna moč ne sme presegati 100W na kateremkoli obsegu ob kateremkoli času

2. Dva oddajnika (MULTI-TWO): Dovoljena sta največ dva oddajana signala v kateremkoli času na dveh različnih obsegih. V primeru dostave dnevnika v Cabrillo formatu mora biti za vsako zvezo v dnevniku oznaka uporabljenega oddajnika. Vsak oddajnik lahko naredi v vsaki polni uri (00. do 59. minute) največ 8 menjav obsegov. Celotna izhodna moč ne sme preseči 1500 W ob kateremkoli času na kateremkoli obsegu.

3. Več oddajnikov (MULTI-UNLIMITED): Šest tekmovalnih obsegov je lahko aktivnih istočasno, toda dovoljen je samo en signal istočasno na določenem obsegu. Celotna izhodna moč ne sme preseči 1500 W ob kateremkoli času na kateremkoli obsegu.

D. Dnevniki za kontrolo (CHECKLOG): Tovrstni dnevniki služijo za pomoč pri pregledu dela v tekmovanju. Rezultat ne bo objavljen v listi rezultatov in dnevniki ne bodo javno objavljeni.

VI. DIPLOME:

Dnevniki v kategorijah en obseg bodo dobili diplome samo za te kategorije. Dnevniki z zvezami iz več obsegov bodo upoštevani kot vsi obsegi razen če bodo posebej prijavljeni kot en obseg.

A. Diplome: Elektronska potrdila bodo na voljo za prenos za vsakogar, ki predloži vnos.

B. Plakete: Plakete dobijo najboljše postaje v večini kategorij. Seznam plaket in kategorij ter sponzorjev lahko vidite na < www.cqww.com/plaques.htm > En udeleženec lahko prejme samo eno plaketo. Postaja, ki dobi plaketo ne dobi še plakete za nižji rang. To plaketo dobi drugouvrščena postaja.

VII. KLUBSKA RAZVRSTITEV:

Klubski rezultat je seštevek rezultatov vseh članov kluba, ki pošljejo dnevnike. Obstojata dve klubski kategoriji.

A) Klubi v ZDA: Udeležba je omejena na klubske člane, ki delajo in imajo postaje na območju kroga s 250 miljami polmera od klubskega središča (šteje tudi rezultat klubskih članov, ki gredo posebej za tekmovanje na tekmovalne ekspedicije).

B) DX klubi: Udeležba je omejena na klubske člane, ki živijo in delajo znotraj DXCC države, kjer je lociran klub ALI znotraj kroga polmera 400 km od klubskega središča (šteje tudi rezultat klubskih članov, ki gredo posebej za tekmovanje na tekmovalne ekspedicije).

C) Splošna klubska pravila:

1. Nacionalna radioamaterska organizacija (npr. JARL, REF ali DARC) ne morejo sodelovati v klubski razvrstitvi.

2. Postaje v kategorijah en operator lahko prispevajo svoj rezultat le za en klub. Postaje z več operatorji lahko razdelijo rezultat procentualno po udeležbi članov klubov. V dnevnikih mora biti točno napisan klubski naziv.

3. Za uvrstitev v rezultate morajo biti poslani organizatorju najmanj štirje dnevniki enega kluba. Dnevniki za kontrolo ne štejejo v rezultat kluba.

VIII. OPREDELITEV POJMOV:

1. Lokacija postaje: Območje, na katerem so nameščeni vsi oddajniki, sprejemniki in antene. Vsi oddajniki in sprejemniki morajo biti locirani na območju s premerom 500m. Vse antene morajo biti na oddajnike in sprejemnike fizično povezane s kabli.

2. Zunanja pomoč (QSO finding assistance): Uporaba kakršnekoli tehnologije ali drugih izvorov, ki zagotavljajo identifikacijo klicnih znakov ali množiteljev (to vključuje, vendar ni omejeno le na, CW decoder, DX strani s podatki (npr. DX summit), lokalni ali oddaljeni skimmer ali njemu podobna tehnologija, internet, »Reverse Beacon Network« ipd.) oziroma pomoč pri navedenih informacijah s strani drugih oseb.

IX. SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE UDELEŽENCE:

1. Vsi udeleženci morajo delati v okviru izbrane kategorije z upoštevanjem njenih pravil.

2. Za vsakega udeleženca mora biti uporabljen drug klicni znak. Samo klicni znak udeleženca je lahko uporabljen za doseganje rezultata postaje.

3. Ni dovoljena uporaba večje moči, kot je predpisana za posamezno kategorijo. Celotna izhodna moč na kateremkoli obsegu, v kateremkoli času je merjena na izhodu uporabljenih ojačevalnikov.

4. Pošiljanje spotov za lastno postajo ali prošnje za spotiranje niso dovoljene.

5. Izdvojeno (remote) delo je dovoljeno v primeru, da je fizična lokacija vseh oddajnikov, sprejemnikov in anten na eni lokaciji postaje. Pri izdvojenem delu morajo biti spoštovana pravila radijskega dovoljenja postaje, pravila radijskega dovoljenja operatorja in omejitve kategorije tekmovanja. Uporabljen klicni znak mora biti izdan s strani državnih organov, kjer je locirana postaja.

6. Izdvojeni (remote) sprejemniki izven lokacije postaje niso dovoljeni.

7. Samo en signal na obseg je dovoljen ob istem času. V primeru, da sta na enem obsegu uporabljena dva ali več oddajnikov iste postaje MORA biti uporabljena softverska ali hardverska rešitev, ki preprečuje oddajo več kot enega signala ob istem času. Izmenično CQ klicanje z več postajami na enem obsegu ni dovoljeno.

8. Vsa opravila ob vzpostavitvi zvez, odgovori na klice in sprejem klicnih znakov ter raportov mora biti opravljeno v času tekmovanja z uporabo vrste dela in dovoljenih frekvenc tekmovanja.

9. Popravki logiranih klicnih znakov in raportov po izteku tekmovanja z uporabo kakršnihkoli baz podatkov, posnetkov tekmovanja, e- pošte ali drugih metod niso dovoljeni

10.Logirani klicni znaki in raporti morajo biti identični z oddanimi v času tekmovanja.

X. NAVODILA ZA VODENJE TEKMOVALNIH DNEVNIKOV:

Zahtevana je dostava elektronskih dnevnikov za vse postaje, ki so v tekmovanju uporabljale računalnike ali so uredile dnevnik po tekmovanju z računalnikom.

1. Dnevnik mora za vsako zvezo vsebovati naslednje podatke: pravilen datum in čas po UTC, frekvenco (ali obseg), klicni znak delane postaje, oddan raport in sprejet raport. Dnevnik brez navedenih podatkov je lahko prekvalificiran v dnevnik za kontrolo. Zveze morajo biti logirane istočasno, ko so vzpostavljene. Postaje, ki tekmujejo za svetovne in kontinentalne trofeje morajo vsebovati točne frekvence vseh delanih zvez v tekmovanju.

2. Postaje v kategorijah en obseg morajo navesti v logu vse zveze, ki so jih naredile v času tekmovanja, čeprav na tekmovalnih obsegih izven izbranega. Za rezultat bodo štele samo zveze narejene na obsegu, ki je posebej naveden v glavi Cabrillo dnevnika oziroma zbirnega lista. Dnevniki z zvezami samo na enem obsegu bodo šteli v kategoriji en obseg.

3. Cabrillo format je uradni format za tekmovalne dnevnike. Za podrobnejše informacije o Cabrillo formatu si oglejte stran <www.cqww.com/cabrillo.htm>. Nepravilno izpolnjena Cabrillo glava lahko povzroči nepravilno kategoriziranje rezultata ali prestavitev v dnevnik za kontrolo.

4. WEB naložitev dnevnika je željena metoda pošiljanja dnevnika. WEB nalaganje je na razpolago na < www.cqww.com/logcheck/ >. Možno je tudi pošiljanje po e-mailu. SSB dnevniki v Cabrillo formatu se pošiljajo ssb@cqww.com. CW dnevniki v Cabrillo formatu pa se pošiljajo na cw@cqww.com. Pri elektronski pošti navesti v »subject« samo klicni znak pošiljanega dnevnika.

5. Navodila za elektronske dnevnike, ki niso v Cabrillo formatu: Če ne morete zagotoviti Cabrillo formata vašega dnevnika kontaktirajte direktorja tekmovanja za ustrezno pomoč.

6. Navodila za papirne dnevnike: Dnevnike v papirni obliki poslati na: CQ WW DX CONTEST, P.O.Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA. Vsak dnevnik mora vsebovati zbirni list in vse podatke za izračun rezultata, ime in priimek ter naslov udeleženca (pisano z velikimi tiskanimi črkami).

7. Potrditev prejetih dnevnikov: Vsi sprejeti dnevniki bodo prejeli potrdilo o prejemu preko e-pošte. Seznam prejetih dnevnikov je možno najti na www.cqww.com

8. Umaknitev dnevnika: Vsak udeleženec lahko umakne svoj že poslani dnevnik zaradi kakršnegakoli razloga v času 30 dni po roku za pošiljanje dnevnikov. Za umik je potrebno kontaktirati direktorja tekmovanja.

XI. ROK ZA POŠILJANJE DNEVNIKOV:

1. Vsi dnevniki morajo biti poslani v času PETIH DNI (5 dni) po končanem tekmovanju, torej ne kasneje kot 4. november 2016 ob 2359 UTC za SSB del in ne kasneje kot 2. decembra 2016 ob 2359 UTC za CW del tekmovanja. Dnevniki poslani po roku bodo šteli za prepozno poslane.

2. Podaljšanje roka je možno zaprositi na questions@cqww.com. Prošnja mora vsebovati tehten razlog za podaljšanje roka. Rok bo podaljšan po potrditvi direktorja tekmovanja.

3. Dnevniki poslani po roku so lahko uvrščeni v rezultate toda ne morejo dobiti diplom ali plaket.

XII. KONTROLA DELA:

CQ WW DX tekmovalna komisija je odgovorna za pregled in presojo dela in prispelih dnevnikov. Od udeležencev se pričakuje, da delajo skladno s pravili tekmovanja in dobro radioamatersko prakso. Kršenje pravil tekmovanja ali nešportno obnašanje lahko privede do disciplinskih postopkov komisije.

A) Nešportno obnašanje: Primeri nešportnega obnašanja vključujejo toda niso omejeni na:

1. Dogovarjanje ali potrjevanje zvez v času tekmovanja ali po njem preko katerihkoli neradioamaterskih načinov kot npr. telefon, internet, »chat rooms«, »instant messaging«, VoIP, elektronske pošte, javnih medijev ali spletnih strani.

2. Oddajanje na frekvencah izven omejitev iz radijskega dovoljenja

3. Sprememba zapisa časa zvez za uveljavitev 10 minutnega pravila ali časa počitka

4. Vpisovanje neverodostojnih zvez ali množiteljev v dnevnik

5. Signali z zasedanjem prevelike frekvenčne širine (npr. splatterji, kliksi..) ali preveliki signali harmonskih frekvenc.

6. Neoddajanje klicnega znaka v določenem času (1 minuta)

B) Opazovalci: Tekmovalna komisija lahko vpraša kateregakoli udeleženca, za sprejem od komisije pooblaščenega opazovalca v času tekmovanja. Če udeleženec ne privoli v možnost popolnega nadzora nad delom postaje v tekmovanju je postaja lahko diskvalificirana.

C) Zvočno snemanje: Vsak udeleženec v kategorijah en operator (glej V. A.1), ki se bori za uvrstitve do tretjega mesta na svetovni ali kontinentalni (tudi posebej ZDA) ravni mora zvočno snemati oddane in sprejete avdio signale, kot jih sliši operator za ves čas dela v tekmovanju. Zvočni zapis mora biti sneman v splošnem formatu (npr. MP3) in mora zagotavljati zvok za vsako uho na posebnem kanalu. Posnetek lahko komisija zahteva v 90-ih dneh po roku za poslane dnevnike. Posnetek mora biti na razpolago komisiji v petih dneh po dani zahtevi. Če ni zahtevanega posnetka na razpolago, lahko komisija uvrsti postajo v drugo kategorijo ali jo diskvalificira.

D) Disciplinski ukrepi: V primeru kršenja pravil je na podlagi presoje komisije, posamezni udeleženec podvržen disciplinskim ukrepom.

1. Diskvalificirani udeleženci bodo uvrščeni v objavljenih rezultatih na koncu seznama in ne bodo prejeli diplom.

2. Sporočilo o ukrepu bo poslano po elektronski pošti na naslov s katerega je bil dnevnik poslan. Udeleženec ima za odgovor časa pet dni po prejemu obvestila. Po tem času je odločitev dokončna.

3. Komisija lahko spremeni kategorijo katerekoli postaje na podlagi pregleda dnevnikov in drugih podatkov.

E) Pregled dnevnikov: Vsi dnevniki so pregledani s posebno izdelanim računalniškim programom in na podlagi človeške presoje.

1. Dvojne zveze ne štejejo in se brišejo brez kazni.

2. Zveze z nepravilno sprejetim raportom se brišejo brez dodatne kazni.

3. Nepravilno sprejeti klicni znaki (napačni znaki) in znaki, ki jih ni v korespondentovem dnevniku (NIL) se brišejo in prinesejo kazen odvzema dvojnega števila točk predmetne zveze.

4. Zveze, ki niso v skladu s časovno menjavo obsegov v multi operator kategorijah se brišejo brez dodatne kazni.

XIII. IZJAVA:

S predložitvijo CQ WW DX tekmovalnega dnevnika in na podlagi dela tekmovalne komisije za pregled in uvrstitev dnevnika v rezultate se udeleženci brezpogojno in nepreklicno strinjajo, da: 1) so prebrali in razumeli pravila tekmovanja in se strinjajo z njimi; 2) so delali skladno z vsemi pravili in zakoni glede na lokacijo postaje; 3) soglašajo, da se tekmovalni dnevniki odprejo za javnost in 4) sprejemajo odločitve tekmovalne komisije kot uradne in dokončne. V primeru, da udeleženec ne more ali ni pripravljen sprejeti navedenih pogojev naj ne pošlje svojega dnevnika oziroma naj ga pošlje kot dnevnik za kontrolo.

Vprašanja glede pravil tekmovanja naj bodo posredovana preko elektronske pošte na questions@cqww.com . Odgovori na mnoga splošna vprašanja se nahajajo na < www.cqww.com/rules.faq.htm >.


V primeru nerazumevanja pravil velja za tolmačenje originalna angleška verzija.

Vprašanja lahko pošljete na SCC@hamradio.si

 

Copyright © 2008-2017 World Wide Radio Operators Foundation. All Rights Reserved.