CQ Contest sites: CQ WW CQ WPX CQ WW RTTY CQ WPX RTTY CQ 160 CQ VHF
CQ Logo

CQ World Wide DX Contest

Zasady

Translations

English 中文 [Chinese] Deutsch [German] Español [Spanish] Français [French] Italiano [Italian] 日本語 [Japanese] Русский [Russian] العربية [Arabic] Čeština [Czech] Nederlandse [Dutch] Eesti [Estonian] Suomeksi [Finnish] Português [Portuguese] Română [Romanian] Slovenščina [Slovenian] Türk [Turkish] Українська [Ukrainian]

2016 CQ World-Wide DX Contest

SSB: 29-30 październik CW: 26-27 listopad

Początek 00:00:00 UTC w sobotę Koniec 23:59:59 UTC w niedzielę

I. CEL ZAWODÓW: nawiązanie jak największej ilości łączności z krótkofalowcami całego świata, z jak największej ilości stref CQ i krajów.

II. PASMA: Tylko sześć pasm: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 i 28MHz. Stosowanie się do zakresów ustalonych bandplanów jest wysoce zalecane.

III. RAPORTY W ZAWODACH: w części SSB: RS oraz numer strefy CQ (np. 59 05). W części CW: RST oraz numer strefy CQ (np. 599 05).

IV. ZASADY PUNKTACJI:

A. Wynik: Wynik końcowy oblicza się jako sumę punktów za QSO pomnożoną przez sumę mnożników za strefy i kraje. Np. 1000 punktów * (30 stref + 70 krajów) = 100.000 punktów (wynik końcowy).

B. Punkty za łączności: Z każdą stacją można nawiązać jedną łączność na każdym paśmie. Punktacja za QSO jest uzależniona od lokalizacji korespondentów:

 1. Łączności pomiędzy stacjami zlokalizowanymi na różnych kontynentach dają w zawodach trzy (3) punkty.
 2. Łączności pomiędzy stacjami zlokalizowanymi na tym samym kontynencie, ale w różnych krajach dają jeden (1) punkt. Wyjątek: w przypadku stacji z Ameryki Północnej, łączności pomiędzy stacjami z różnych krajów Ameryki Północnej dają dwa (2) punkty.
 3. Łączności pomiędzy stacjami z tego samego kraju nie dają punktów w zawodach, ale są zaliczane do mnożnika za strefę oraz kraj.

C. Mnożnik: W zawodach stosowane są dwa rodzaje mnożników.

 1. Strefa: Mnożnik (1 punkt mnożnikowy) za każdą strefę, liczony oddzielnie na każdym paśmie. Podział na strefy jest stosowany zgodnie z zasadami określonymi w programie dyplomowym „CQ Worked All Zones”.
 2. 2. Kraj: Mnożnik (1 punkt mnożnikowy) za każdy kraj, liczony oddzielnie na każdym paśmie. Mnożniki za kraj określane są zgodnie ze standardami DXCC, WAE oraz dodatkowo jako kraje zaliczane jest IG9/IH9, a ponadto dla potrzeb określenia mnożników za kraje stosowane są standardy wyznaczające granice kontynentów. Stacje „Maritime Mobile” są zaliczane tylko do mnożnika za strefę.

V. KATEGORIE UCZESTNICTWA:

A. Kategorie Single Operator: Jedna osoba (operator) wykonuje wszystkie czynności dotyczące obsługi stacji i logowania łączności. Nie ma ograniczeń dotyczących długości pracy w zawodach lub ilości zmian pasma. Dozwolone jest transmitowanie tylko jednego sygnału w danym czasie.

1. Single Operator: Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy w wyszukiwaniu łączności jest zabronione (patrz punkt VIII.2).

a. High Power (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 1500 Wat.

b. Low Power (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 100 Wat.

c. QRP (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 5 Wat.

2. Single Operator Assisted: Uczestnicy tej kategorii zawodów mogą korzystać z pomocy w wyszukiwaniu łączności (patrz punkt VIII.2).

a. High Power (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 1500 Wat.

b. Low Power (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 100 Wat.

c. QRP (All Band lub Single Band): Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 5 Wat.

B. Podkategorie (Overlay Categories) w grupie Single Operator: Każdy uczestnik z grupy Single Operator, który spełnia opisane wymagania, może DODATKOWO zgłosić wynik do jednej wymienionych poniżej grup (podkategorii), odpowiednio opisując to w logu w polu CATEGORY-OVERLAY w nagłówku pliku Cabrillo. Wyniki z poszczególnych podkategorii będą oddzielnie publikowane w wynikach zawodów; liczone jako All Bands (tylko wszystkie pasma); z podziałem na High Power i Low Power (w tym zawarte także QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): Uczestnik używa tylko jednego radia, nie korzysta z pomocy w wyszukiwaniu łączności, a czas pracy w zawodach wynosi maksymalnie 24 godziny z możliwych 48 godzin – pojedynczy okres przerwy musi trwać minimum 60 minut i w okresie tym nie mogą być logowane żadne łączności. Jeśli analiza logu wykaże pracę w okresie dłuższym niż 24 godziny, do wyniku w tej grupie zostaną zaliczone tylko pierwsze 24 godziny pracy. Radio nie może mieć możliwości słuchania (odbioru) w czasie nadawania. Do kategorii tej nie są zaliczane wyniki z grupy Single Operator Assisted.

2. Rookie (ROOKIE): Uczestnik, który otrzymał pierwszą licencję krótkofalarską w okresie maksimum trzech (3) lat przed datą rozpoczęcia zawodów. W polu SOAPBOX pliku Cabrillo należy podać datę otrzymania pierwszej licencji.

C. Kategorie Multi-Operator (tylko praca typu All-Band): W pracy stacji może brać udział dowolna liczba operatorów. Dozwolone jest korzystanie z pomocy w wyszukiwaniu łączności. Dozwolone jest transmitowanie tylko jednego sygnału na danym paśmie w danym czasie.

1. Single Transmitter (MULTI-ONE): W okresie dowolnych, ciągłych 10 minut dozwolone jest transmitowanie sygnału tylko na jednym paśmie (dla nadajnika RUN). Wyjątek: w okresie 10 minut dozwolone jest transmitowanie jednego i tylko jednego dodatkowego (nadajnik MULTIPLIER) sygnału, jeśli - i tylko w takim przypadku – kiedy sygnał ten jest transmitowany na innym paśmie niż to, na którym pracuje główny nadajnik (RUN), a nawiązywana na innym paśmie łączność jest nowym mnożnikiem. Zarówno nadajnik RUN jak i nadajnik MULTIPLIER obowiązują niezależne zasady 10 minut. Okres liczenia okresu 10 minut rozpoczyna się od nawiązania łączności na danym paśmie. Dziennik musi wyraźnie specyfikować, który nadajnik był wykorzystywany do nawiązania danej łączności (RUN czy MULTIPLIER). Nadajnik mnożnikowy (MULTIPLIER) nie może być wykorzystywany do nadawania wywołania w zawodach (CQ).

a. High Power: Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 1500 Watt.

b. Low Power: Moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 100 Watt.

2. Two Transmitters (MULTI-TWO): Dozwolone jest transmitowanie jednocześnie dwóch sygnałów na dwóch różnych pasmach w dowolnym momencie zawodów. Dziennik musi wyraźnie specyfikować, który nadajnik był wykorzystywany do nawiązania danej łączności. Każdy z nadajników może dokonać maksimum ośmiu (8) zmian pasma w ciągu jednej godziny zegarowej (od minuty 00 do 59 danej godziny zegarowej). Na żadnym z pasm moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 1500 Wat w żadnym momencie zawodów.

3. Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): W zawodach dozwolona jest jednoczesna praca na wszystkich sześciu pasmach. Na danym paśmie dozwolone jest transmitowanie tylko jednego sygnału w danym czasie. Na żadnym z pasm moc wyjściowa nadajnika nie może przekraczać 1500 Watt w żadnym momencie zawodów.

D. Checklog: Logi przesłane jedynie w celach kontrolnych, wykorzystywane do weryfikacji. Logi przesłane do kontroli nie będą ujmowane w tabelach wyników i nie będą udostępniane publicznie.

VI. DYPLOMY I NAGRODY:

Dzienniki przesłane w grupie kategorii Single-Band kwalifikują się tylko do dyplomów za pracę na jednym paśmie. Jeśli w dzienniku znajdą się łączności z kilku pasm, dziennik taki zostanie zakwalifikowany do kategorii wielopasmowej, jeśli w nazwie kategorii nie będzie wskazana kategoria single-band.

A. Dyplomy: Certyfikaty elektroniczne zostaną udostępnione do pobrania dla każdego, kto zgłosi swój wynik w zawodach.

B. Plakiety: Plakiety będą przyznawane za najwyższe osiągnięcia w wielu kategoriach zawodów. Lista nagród i ich sponsorów jest publikowana na stronie internetowej www.cqww.com/plaques.htm. Ten sam zawodnik może otrzymać tylko jedną plakietę. Zdobywca nagrody-plakiety nie będzie kwalifikowany do otrzymania plakiety przyznawanej w podrzędnym obszarze; nagroda w takich wypadkach trafi do kolejnej stacji z najwyższym wynikiem z danego obszaru.

VII. CLUB COMPETITION:

Wynik klubu stanowi suma indywidualnych wyników zgłoszonych przez członków klubu. Prowadzone są dwa niezależne zestawienia klubów:

A. Kluby USA: Uczestnictwo jest ograniczone do operatorów, którzy mieszkają i nadają w odległości maksimum 250 mil od miejsca, gdzie znajduje się klub (wyjątek stanowią DXpedycje, w których biorą
udział członkowie klubu, mieszkający w określonej powyżej odległości).

B. Kluby DX: Uczestnictwo jest ograniczone do operatorów, którzy mieszkają i nadają z terenu podmiotu DXCC, w którym zlokalizowany jest dany klub LUB mieszkają w odległości maksimum 400 kilometrów od siedziby klubu (wyjątek stanowią DXpedycje, w których biorą udział członkowie klubu, mieszkający w określonej powyżej odległości).

C. Ogólne zasady dotyczące współzawodnictwa klubów:

 1. Do „Club Competition” nie są zaliczane krótkofalarskie organizacje narodowe (np. JARL, REF czy DARC).
 2. Stacja single-operator może zgłosić swój wynik na rzecz tylko jednego klubu. Wyniki Multi-Operator mogą być zaliczone dla wielu klubów na zasadzie procentowego podziału: liczby członków klubu, biorących udział w pracy Multi-Operator. W dzienniku należy dokładnie podać pełną nazwę klubu (oraz przydział operatora do klubu w przypadku multi-op).
 3. 3. Aby wynik danego klubu został opublikowany w rezultatach zawodów, do Komisji muszą wpłynąć minimum cztery dzienniki członków klubu. Wyniki z logów przesłanych do kontroli (CHECKLOG) nie są wliczane do wyniku klubu.

VIII. DEFINICJE TERMINÓW:

 1. Lokalizacja stacji: Obszar, na którym znajdują się wszystkie nadajniki, odbiorniki i anteny. Wszystkie nadajniki i odbiorniki musza znajdować się w granicach jednego obszaru o średnicy maksimum 500 metrów. Anteny muszą być fizycznie podłączone do nadajników i odbiorników za pomocą linii zasilających.
 2. Sieci powiadamiania o łącznościach: Pojęcie to oznacza wykorzystywanie dowolnej technologii lub innych środków, które umożliwiają operatorowi zidentyfikowanie znaku stacji lub mnożnika na podstawie odebranego sygnału. Pojęcie to obejmuje (ale nie ogranicza się do) takich środków jak CW dekoder, DX Cluster, strony internetowe z listą spotów DX (np. DX Summit), technologie dekodowania znaku i częstotliwości wykorzystywane lokalnie lub zdalnie (np. CW Skimmer lub Reverse Beacon Network) lub działania operatorskie obejmujące udział innych osób.

IX. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

 1. Uczestnicy muszą pracować w zawodach zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wybranej kategorii uczestnictwa podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności, która może mieć wpływ na zgłoszony wyniki.
 2. W każdej kategorii musi być używany inny znak. Tylko znak zgłoszony do wyników może być wykorzystany w łącznościach zwiększających zgłaszany wynik.
 3. Na żadnym z pasm nie wolno przekraczać mocy wyjściowej wybranej kategorii zawodów. Moc wyjściowa na dowolnym paśmie w dowolnym momencie zawodów jest mierzona jako moc w stopniu końcowym używanego wzmacniacza mocy.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie praktyki „self-spotting” oraz zwracanie się do innych stacji z prośbami o wysłanie spotu dotyczącego pracy stacji.
 5. Praca zdalna jest dozwolona, jeżeli w wykorzystywanej zdalnie stacji fizyczne położenie wszystkich nadajników, odbiorników i anten znajduje się w jednej lokalizacji stacji. W przypadku pracy zdalnej obowiązkowe jest przestrzeganie warunków licencji stacji, licencji operatora stacji oraz ograniczeń wynikających z wybranej kategorii uczestnictwa. Używany w zawodach znak musi być wydany dla wykorzystywanej fizycznie stacji lub dopuszczony do użytku w wykorzystywanej fizycznie stacji przez urząd właściwy dla lokalizacji tej stacji.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie zdalnych odbiorników, znajdujących się poza lokalizacją stacji.
 7. Na danym paśmie w dowolnym momencie zawodów dozwolone jest transmitowanie tylko jednego sygnału. W przypadku wykorzystywania dwóch lub więcej nadajników na jednym paśmie, obowiązkowe jest wykorzystanie rozwiązań sprzętowych, które uniemożliwią transmitowanie więcej niż jednego sygnału na tym samym paśmie w tym samym czasie. Naprzemienne nadawanie CQ na dwóch (lub więcej) różnych częstotliwościach jednego pasma nie jest dozwolone.
 8. Wszystkie zabiegi zmierzające do przeprowadzenia łączności, odpowiedzi na zawołania oraz dotyczące odbioru znaków i raportów muszą być realizowane w okresie trwania zawodów, z wykorzystaniem emisji i częstotliwości, którymi prowadzone są zawody.
 9. Nie jest dozwolone poprawianie zalogowanych znaków i raportów po zakończeniu zawodów poprzez wykorzystanie baz danych, nagrań, korespondencji email lub jakichkolwiek innych metod.
 10. Zalogowane znaki muszą być identyczne z tymi, które zostały wymienione przez uczestników podczas przeprowadzania łączności.

X. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIENNIKÓW:

Przesyłanie dzienników elektronicznych jest wymagane dla wszystkich uczestników, którzy wykorzystywali komputer do logowania łączności lub do przygotowania dziennika.

 1. Dziennik MUSI wykazywać następujące informacje dla każdej łączności: poprawną datę i godzinę wg. czasu UTC, częstotliwość (lub pasmo), znak korespondenta, raport nadany i raport odebrany. Dziennik nie zawierający wszystkich wymaganych informacji może być wykorzystany tylko do kontroli (Checklog). Łączności powinny być zalogowane w czasie ich przeprowadzania. Stacje ubiegające się o czołowe miejsca na świecie oraz na poszczególnych kontynentach muszą wykazywać w logach rzeczywiste częstotliwości przeprowadzenia wszystkich łączności.
 2. Stacje Single Band muszą wykazywać w logu wszystkie łączności przeprowadzone w czasie zawodów, nawet jeśli log zawiera łączności przeprowadzone na innych pasmach, nawet jeśli łączności te zostały przeprowadzone na innych pasmach. Tylko łączności z pasma, które zostanie wskazane w nagłówku pliku Cabrillo lub na stronie podsumowania będą wykorzystane do wyliczenia wyniku. Dzienniki zawierające łączności tylko z jednego pasma będą klasyfikowane w kategoriach jednopasmowych.
 3. Standarem formatu dzienników jest format CABRILLO. Na stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zawartości nagłówka pliku CABRILLO. Niepoprawne wypełnienie nagłówka pliku może spowodować sklasyfikowanie dziennika w kategorii innej niż oczekiwana lub wykorzystaniem dziennika jedynie do kontroli (Checklog). Uwaga: Stacje z USA w nagłówku pliku CABRILLO muszą podać lokalizację stacji (np. LOCATION: OH).
 4. Preferowanym sposobem nadsyłania logów jest przesłanie dziennika poprzez stronę internetową. Strona do przesyłania dzienników jest dostępna pod adresem <www.cqww.com/logcheck/>. Nadal możliwe jest przesyłanie dzienników pocztą elektroniczną. Dzienniki w formacie CABRILLO za część SSB zawodów należy wysyłać na adres ssb@cqww.com. Dzienniki w formacie CABRILLO za część CW zawodów należy wysyłać na adres cw@cqww.com. W polu „Temat” (Subject) wiadomości należy umieścić tylko znak uczestnika.
 5. Instrukcje dotyczące dzienników w formatach innych niż CABRILLO: W przypadku braku możliwości przygotowania i przesłania dziennika w formacie CABRILLO uczestnik proszony jest o kontakt z Dyrektorem Zawodów w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości przesłania logu w innym formacie.
 6. Instrukcje dotyczące dzienników papierowych: Logi papierowe należy wysyłać na adres Komisji: CQ WW DX Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA. Do każdego dziennika papierowego musi być dołączona strona z podsumowaniem (Summary Sheet), na której muszą być zawarte wszystkie informacje dotyczące wyniku oraz nawa uczestnika i adres podane WIELKIMI LITERAMI.
 7. Potwierdzenia otrzymania dzienników: fakt otrzymania dziennika przez Komisję będzie potwierdzony pocztą elektroniczną. Lista otrzymanych dzienników jest publikowana na stronie zawodów <www.cqww.com>.
 8. Wycofanie dziennika: uczestnik zawodów może z dowolnego powodu wycofać przesłany dziennik w ciągu 30 dni od terminu wysyłki. W celu otrzymania szczegółowych instrukcji należy skontaktować się z Dyrektorem Zawodów.

XI. TERMINY WYSYŁANIA DZIENNIKÓW:

 1. Wszystkie dzienniki muszą być wysłane W CIĄGU PIĘCIU (5) DNI po zakończeniu zawodów: nie później niż do 23:59 UTC dnia 4 listopada 2016 dla edycji SSB oraz nie później niż do 23:59 UTC dnia 2 grudnia 2016 dla edycji CW. Ponowne przesłanie dziennika (wysłanego wcześniej w terminie) wykonane już po terminie wysyłki spowoduje, że dziennik będzie potraktowany jako wysłany po terminie.
 2. 2. Możliwe jest przedłużenie terminu nadsyłania dziennika poprzez wysłanie odpowiedniej prośby na adres Contact form. Prośba powinna zawiera uzasadnienie i musi być wysłana przed zakończeniem terminu wysyłania logów. Przedłużenie terminu uznaje się za ważne po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia od Dyrektora Zawodów.
 3. Dzienniki wysłane po terminie mogą być umieszczone w zestawieniach wyników, ale nie kwalifikują się do otrzymania dyplomów.

XII. SĘDZIOWANIE:

Za weryfikację dzienników i rozstrzyganie spraw dotyczących dzienników odpowiedzialna jest Komisja CQ WW DX Contest (CQ WW DX Contest Committee). Uczestnicy powinni przestrzegać zapisów regulaminu oraz najlepszych praktyk pracy operatorskiej. Naruszanie zasad regulaminu lub niesportowe zachowania mogą prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych przez Komisję.

A. Zachowanie niesportowe: Przykładami zachowań niesportowych są te wymienione poniżej, ale lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości:

 1. Aranżowanie lub potwierdzanie łączności w czasie lub po zakończeniu zawodów za pomocą JAKIKCHKOLWIEK innych niż radioamatorskie środków, np. telefon, Internet, wiadomości błyskawiczne, chat, VoIP, poczta elektroniczna, portale społecznościowe lub strony internetowe.
 2. Nadawanie przez uczestnika na częstotliwościach nie dopuszczonych do użytkowania w przepisach posiadanej licencji.
 3. Modyfikowanie czasów przeprowadzenia łączności w logu w celu sprostania wymaganiom dotyczącym okresów przerw w pracy.
 4. Zaliczanie do punktacji łączności dodatkowych, łączności niesprawdzalnych lub niesprawdzalnych mnożników.
 5. Używanie sygnałów przekraczających dozwoloną szerokość pasma (np. splatter, kilksy) lub promieniowanie harmonicznych na innych pasmach.
 6. Nadawanie bez okresowego podawania swojego własnego znaku (np. raz na minutę).

B. Program Obserwatorów: Komisja może poprosić każdego z uczestników o zaakceptowanie wizyty obserwatora w czasie zawodów. Brak zgody na pełny dostęp do stacji w czasie zawodów przez wyznaczonego przez Komisję obserwatora może spowodować wykorzystanie dziennika tylko do kontroli (Checklog).

C. Nagrania Audio: Każdy uczestnik z grupy stacji single operator (patrz punkt V.A.1), którego wynik kwalifikuje się do miejsc od pierwszego do trzeciego (a) na Świecie, (b) na Kontynencie lub (c) w USA, musi nagrać nadawane i odbierane sygnały audio w takiej postaci, jak odbiera je operator w całym okresie pracy w zawodach. Nagranie musi być zapisane w jednym z powszechnie dostępnych formatów (np. mp3) i powinno zawierać tor audio dostarczony do każdego ucha operatora jako oddzielny kanał. W ciągu 90 dni od terminu nadsyłania dzienników Komisja zawodów może poprosić o udostępnienie nagrania w celu właściwej oceny dziennika. Nagrania muszą być udostępnione przez uczestnika w ciągu pięciu dni od momentu, kiedy zostanie do niego skierowana taka prośba. W przypadku nie udostępnienia nagrania Komisja może zdecydować o reklasyfikacji lub dyskwalifikacji uczestnika.

D. Działania Dyscyplinarne: W przypadku naruszenia zasad regulaminu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany decyzją Komisji.

 1. Zdyskwalifikowane znaki będą umieszczone na końcu zestawienia wyników i nie będą kwalifikowane do żadnych dyplomów.
 2. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Komisję będą przekazane do uczestnika na adres email, z którego został nadesłany dziennik. Uczestnik ma pięć dni na odwołanie się do Dyrektora Zawodów od decyzji Komisji. Po tym okresie decyzję uznaje się za ostateczną.
 3. Komisja rezerwuje sobie prawo do zmiany zgłoszonej kategorii każdego dziennika na podstawie szczegółowej weryfikacji dziennika lub innych informacji.

E. WERYFIKACJA DZIENNIKÓW: Wszystkie dzienniki są weryfikowane za pomocą dedykowanego oprogramowania oraz weryfikacji manualnej.

 1. Łączności zduplikowane są usuwane z logu bez punktów karnych.
 2. Łączności z niepoprawnie odebranymi raportami są usuwane z logu bez punktów karnych.
 3. 3. W przypadku błędów (bust) w odbiorze znaków lub braku łączności w logu korespondenta (NIL) z logu usuwana jest błędna łączność oraz dodatkowo odejmowane są punkty karne stanowiące dwukrotną wartość błędnej łączności.
 4. Łączności, które nie spełniają zasad ilości zmian pasma w przypadku stacji Multi-Operator są usuwane z logu bez punktów karnych.

XIII. OŚWIADCZENIE: Przesyłając dziennik za CQ WW DX Contest oraz uznając działania Komisji CQ WW DX Contest dotyczące przeglądu i oceny przesłanego dziennika, uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie akceptuje że: 1. Przeczytał i zrozumiał regulamin zawodów i zgadza się przestrzegać jego zasad. 2. Pracował w zawodach zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi stacji amatorskich w lokalizacji stacji. 3. Wyraża zgodę na to, aby jego dziennik został upubliczniony. 4. Akceptuje fakt, że decyzje dotyczące dyskwalifikacji oraz inne decyzje Komisji są obowiązujące i ostateczne. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na akceptację powyższych postanowień lub nie może ich zaakceptować, nie powinien przesyłać swojego dziennika lub powinien przesłać dziennik tylko do celów kontrolnych (Checklog).

Pytania dotyczące zapisów regulaminu CQ WW DX Contest można przesyłać pocztą email na adres Contact form. Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań, dotyczących zawodów można znaleźć pod adresem: <www.cqww.com/rules_faq.htm>.

Translation by Tom Barbachowski SP5UAF

Uwaga: Niniejsze tłumaczenie regulaminu stanowi pomoc dla społeczności uczestników zawodów. Oficjalnym, obowiązującym standardem jest wersja regulaminu w języku angielskim.

 

Copyright © 2008-2018 World Wide Radio Operators Foundation. All Rights Reserved.