CQ Contest sites: CQ WW CQ WPX CQ WW RTTY CQ WPX RTTY CQ 160 CQ VHF
CQ Logo

CQ World Wide DX Contest

Rules

Translations

English 中文 [Chinese] Deutsch [German] Español [Spanish] Français [French] Italiano [Italian] 日本語 [Japanese] Русский [Russian] العربية [Arabic] Čeština [Czech] Nederlandse [Dutch] Eesti [Estonian] Suomeksi [Finnish] Português [Portuguese] Română [Romanian] Slovenščina [Slovenian] Türk [Turkish] Українська [Ukrainian]

CQWW DX Contest 2016

SSB: Октомври 29-30     CW: Ноември 26-27

Начало 00:00:00 UTC    Събота Край 23:59:59 UTC Неделя

I. ЦЕЛ: Радиолюбителите по света да се свързват с други радиолюбители от колкото се може повече страни и CQ зони

II. ОБХВАТИ: Само шест обхвата: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 and 28 MHz. Силно се препоръчва съобразяването с установените честотни планове за всеки обхват.

III. ОБМЯНА НА НОМЕРА: Обменят се рапорт и номера на зоната. За българските станции предаваният номер за телефонния тур е 59 20, а за телеграфния тур - 599 20.

IV. ПРЕСМЯТАНЕ НА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ:

A. Резултат: Сборът от точките за всички QSO се умножава по сумата от изработените страни и зони. Пример: 1000 QSO точки Х 100 множителя / 30 зони + 70 страни / = 100 000 точки краен резултат.

B. QSO точки: Всяка станция може да бъде работена само един път на всеки от обхватите. QSO точките се базират на местонахождението на изработената станция.

 1. Връзките между станции намиращи се на различни континенти носят 3 точки.
 2. Връзките между станции на един и същ континент, но от различни страни носят една точка.
 3. Връзките между станции от една и съща страна носят нула точки, но се броят за множител като страна или зона.

C. Множител: Има два вида множители.

 1. Зона: Всяка изработена, на всеки обхват, различна CQ зона се брои за един множител. Определянето на зоните се прави по правилата на дипломата CQ Worked All Zones.
 2. Страна: Всяка изработена, на всеки обхват, различна страна се брои за един множител. Определянето на страните става по списъка на DXCC и Worked All Europe (WAE) плюс IG9/IH9. Континенталните граници са тези, по които се определят страните множители. Maritime mobile станциите се броят за множител само като зона.

V. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ:

A. Категория ЕДИН ОПЕРАТОР: Само един човек / оператор работи на станцията и нанася връзките в състезателния лог / дневник. Няма ограничения относно времетраенето на работата или смяната на обхватите. Разрешава се само ЕДИН предаван сигнал във всеки един момент от състезанието.

1. Single Operator Unassisted: помощ под каквато и да било форма за правене на QSO не е разрешена. (виж VIII.2).

a. High Power (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 1500 вата.

b. Low Power (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 100 вата.

c. QRP (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 5 вата.

2. Single Operator Assisted: Участниците в тази категория могат да бъдат “подпомагани” за правене на QSO. (виж VIII.2).

a. High Power Assisted (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 1500 вата.

b. Low Power Assisted (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 100 вата.

c. QRP Assisted (All Band or Single Band): Тоталната изходяща мощност не може да превишава 5 вата.

B. Single Operator Overlay Categories: Всеки участник в категорията Един Оператор изпълняващ изискванията може също така да изпрати своя лог за класиране и в една от категориите описани по-долу. За целта в хедъра на своя Кабрило файл участникът трябва да добави и избраната от него оверлей категория. В крайните резултати овърлей категориите ще бъдат листвани отделно, групирани по мощност – висока и ниска (включва и QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): Участникът трябва да използва само едно радио, без подпомагане за правене на QSO. Може да работи само 24 часа от 48 възможни. Прекъсванията на работата трябва да бъдат от минимум 60 минути, през които не е правена и вписвана в лога връзка. Ако логът показва работа по дълга от 24 часа, само първите 24 часа ще се броят за класиране в категорията оверлей. Използваното радио не трябва да има възможност за приемане по време на предаване.

2. Rookie (ROOKIE): За да бъде класиран в тази категория участникът трябва да е получил лиценза си не повече от три години преди датата на състезанието. Напишете датата на лицензирането си в полето SOAPBOX.

C. Multi-Operator Categories (all-band operation only): Броят на операторите не е ограничен. Подпомагането за правене на QSO е разрешено. Разрешава се само ЕДИН предаван сигнал на обхват във всеки един момент.

1. Single Transmitter (MULTI-ONE): Разрешава се само един предаван сигнал на един обхват по време на който и да било 10 минутен период (run предавател). Изключение: ЕДИН — и само един — друг предаван сигнал (multiplier предавател) може да бъде използван, за който и да било 10 минутен период от време, само ако този сигнал е на различен обхват от този на run предавателя и станцията с която се прави връзка е нов множител ! Run and multiplier предавателите се ръководят от отделни правила за 10-те минути без смяна на обхват. Десет минутните периоди започват да се броят от момента, в който бъде направено първото QSO на обхвата. Логът трябва ясно да показва кой предавател е направил всяко QSO. Предавателят работещ множители не може да вика CQ , за да прави връзки / множители.

a. Висока мощност – Общата изходяща мощност не трябва да превишава 1500 вата, на който и да било обхват, по което и да било време.

b. Ниска мощност – Общата изходяща мощност не трябва да превишава 100 вата, на който и да било обхват, по което и да било време.

2. Two Transmitters (MULTI-TWO): Разрешават се максимум два предавани сигнала на два различни обхвата във всеки един момент. Логът трябва ясно да показва кой от предавателите е направил всяко QSO. Всеки предавател може да прави максимум 8 смени на обхвата за всеки час / от 00 до 59 минута / Общата изходяща мощност не трябва да превишава 1500 вата, на който и да било обхват, по което и да било време.

3. Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED): Разрешено е да се предава едновременно на всичките 6 обхвата. Разрешен е обаче само по един предавателен сигнал на обхват във всеки един момент. Общата изходяща мощност не трябва да превишава 1500 вата, на който и да било обхват, по което и да било време.

D. Checklog: Това са логовете изпратени, за да се подпомогне проверката на логовете на участвуващите за класиране станции. Тези логове не се показват в публикуваните резултати и не са достъпни за разглеждане.

VI. НАГРАДИ:

Логът изпратен за участие на един обхват може да получи награда само в класацията “един обхват”. Логът съдържащ връзки направени на повече от един обхват ще бъде третиран като изпартен за “всички обхвати”, освен ако не е посочено друго в Кабрило файла при изпращането му.

A. Сертификати: Електронни сертификати ще бъдат на разположение за изтегляне от всеки, който е изпратил отчет.

B. Плаки: Плаки ще бъдат давани за изключителни постижения в различни категории. За да видите списъка на плаките в различните категории разгледайте <www.cqww.com/plaques.htm>. Един участник може да получи само една плака. Участник получаващ плака за първо място в света не може да получи и плаката за първо място на своя континент. Плаката за първо място на континента получава вторият в класирането участник.

VII. КЛУБНО КЛАСИРАНЕ:

Клубният резултат представлява сбор от резултатите на членовете на клуба изпратили логове.

B. DX Клубове: Могат да участвуват членове на клуба, намиращи се в и работещи от същата страна или намиращи се най-много в радиус от 400 км от центъра на клубния регион. Изключение : експедициите организирани специално за контеста от членове на клуба, които иначе пребивават в клубния регион.

C. Общи правила за клубовете:

 1. Националните радиолюбителски организации не се броят за клубове.
 2. Участниците в категория Single-operator могат да “дадат” резултата си само за един клуб. Участниците в категория Multi-operator могат да “дават” резултата си като процент от общия резултат в зависимост от броя на операторите от даден клуб.
 3. За да участвува в клубното класиране един клуб трябва да изпрати резултат включващ поне 4 резултата на свои членове.

VIII. ДЕФИНИЦИИ:

 1. Местонахождение на станцията: Мястото, на което се намират всички предаватели, приемници и антени на станцията. Всички предаватели и приемници трябва да се намират в ЕДИН кръг с диаметър 500 метра. Антените трябва да са свързани физически с кабели към предавателите и приемниците.
 2. QSO подпомагане: Счита се, че има помощ, ако се използва каквато и да било технология или друг способ чрез който участникът получава информация за инициала на кореспондента или за неработен множител за конкретен сигнал. Това включва, но не се изчерпва с използването на CW декодер, DX cluster, DX spotting уеб страница(DX Summit или друга),packet, местна или отдалечена декодираща технология (т.е. CW Skimmer or Reverse Beacon Network ),помощ от „помощник - оператор“.

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ:

 1. Участниците трябва да работят само в рамките на избраната от тях категория за участие, когато предприемат действия, които могат да променят крайния им резултат.
 2. Трябва да се използва различен инициал за всяко отделно участие. Участникът има право да използва само своя инициал, когато предприема действия за подобряване на крайния си резултат.
 3. Не се разрешава използването на по - голяма мощност от разрешената за избраната категория. Общата изходяща мощност, на който и да било обхват във всеки един момент се измерва на изхода на активния усилвател / усилватели.
 4. Самоспотването или молба да бъдете спотнати от друг участник е забранено.
 5. Работата с изнесена станция е разрешена, ако физическото местонахождение на всички предаватели, приемници и антени е едно и също във всеки един момент от състезанието. Изнесената станция трябва да спазва всички изисквания на лиценза на използваната станция, лиценза на оператора и категорията избрана за участие. Използваният инициал трябва да бъде инициалът издаден от съответните регулационни органи на мястото, където се намира станцията.
 6. Използването на изнесени приемници разположени извън местонахождението на станцията на участника не е разрешено.
 7. Разрешава се само ЕДИН сигнал на обхват във всеки един момент. Когато се използват два или повече предаватели на един и същ обхват, задължително ТРЯБВА да се използва блокиращо устройство, което да не позволява излъчването на повече от един сигнал на обхвата във всеки един момент.Не се разрешават редуващи се общи повиквания на две или повече честоти на един обхват.
 8. Всички молби за връзка, отговори на повиквания, приемане и записване на инициали и обменни номера трябва да стават само по време на състезанието. Това трябва да става само на разрешения за състезанието вид работа и на разрешените честоти.
 9. Коригирането на инициали и обменни номера в лога след края на състезанието с използване на бази данни, записи, е мейли или други методи за потвърждаване на връзката не се разрешават.
 10. Инициалите нанесени / написани в лога трябва да бъдат същите, които са реално предадени в ефир по време на връзката.

X. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЛОГА:

Всички участници, които използват компютър по време на състезанието трябва да изпращат лога си по електронен път.

 1. Логът трябва да показва следното за всяка направена връзка: правилната дата и време на връзката, честотата или обхвата, инициала на работената станция, изпратения и приет номер. Лог, който не съдържа изискваната информация може да бъде прекласиран като Checklog. Връзките трябва да бъдат нанасяни в лога веднага след като бъдат направени. Логът на станциите претендиращи за класиране в топ шест в света или на своя континент в избраната категория трябва да показва точната честота, на която е направена всяка връзка.
 2. Участниците в категория един обхват трябва да включат в лога си и всички връзки направени и на други обхвати. За класиране ще бъдат зачетени само връзките на обхвата посочен за класиране в хедъра на Кабрило файла.
 3. CABRILLO е формата в който трябва да бъъдат изпращани логовете. Вижте <www.cqww.com/cabrillo.htm> за подробни инструкции как да напишете хедъра на своя Кабрило файл. Ако не попълните правилно хедъра има риск да бъдете класирани в грешна категория.
 4. Организаторите предпочитат участниците да изпращат своите логове през Web upload системата. Web upload система за изпращане на лога си ще намерите на <www.cqww.com/logcheck/>. Осигурена е също и възможност за изпращане на лога с е мейл. SSB логовете в CABRILLO формат трябва да бъдат изпращани на е мейл ssb@cqww.com. CW логовете в CABRILLO формат трябва да бъдат изпращани на е мейл cw@cqww.com. В “Subject:” трябва да напишете само инициала си.
 5. Инструкции за логове в NON-CABRILLO формат: Ако не можете да изпратите лога си в Кабрило формат се свържете с директора на състезанието, за да получите помощ за изпращане на лога в друг формат.
 6. Хартиени логове: Логове на хартия могат да бъдат изпращани на адрес : CQ WW DX Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA. Всеки хартиен лог трябва да включва заглавен лист с написана категорията, общия резултат, името на участника и адреса му написани с ПЕЧАТНИ букви.
 7. Потвърждаване получаването на лога - Получаването на всички логове ще бъде потвърдено с е мейл. Списък с всички получени логове може да бъде намерен на www.cqww.com
 8. Изтегляне на лога: Всеки участник има право да изтегли обратно изпратения вече лог поради каквато и да било причина в рамките на 30 дни след изтичане на срока за изпращане. За инструкции се свържете с директора на контеста.

XI. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЛОГОВЕТЕ:

 1. 1. Всички логове трябва да бъдат изпратени в срок от ПЕТ ДНИ след края на състезанието: т.е. не по-късно от 2359 UTC на 4 ноември 2015 за SSB тура и 2359 UTC на 2 Декември 2015 за CW тура. Повторното изпращане на лога след крайната дата ще се смята за лог изпратен след крайния срок.
 2. Разрешение за по-късно изпращане на лога може да бъде поискано от директора на състезанието на е мейл Contact form. Участникът трябва да посочи уважителни причини, за да му бъде разрешено късно изпращане на лога. Крайното решение за всеки конкретен случай е на директора на контеста.
 3. Логовете изпратени след крайната дата ще бъдат включени в резултатите, но при призово класиране няма да получат сертификат или плака.

XII. СЪДИЙСТВО:

CQ WW DX контест комитета е отговорен за проверката на логовете, отчитането на резултатите и обявяването на крайното класиране. Участниците са длъжни да спазват правилата на състезанието. При извършени нарушения комитетът може да наложи съответните санкции за неспортсменско поведение.

A. Неспортсменско поведение: Примери за неспортсменско поведение включват, но не се изчерпват със :

 1. Уреждане на връзки по време или след края на състезанието с използване на телефонни обаждания, ес ем ес-и, чат руумс, интернет телефония,е мейли, скайп и други подобни.
 2. Предаване на информация на честоти неразрешени за лиценза на участника.
 3. Коригиране на времената на връзките в лога, за да се изпълнят изискванията за смяна на обхват или за периоди на почивка.
 4. Вписването в лога на фалшиви връзки или множители.
 5. Използване на сигнал с много лошо качество или излъчване на хармонични на други обхвати.
 6. Непредаване на собствения инициал в рамките на разумен период от време (т.е. ЕДНА минута).

B. Наблюдателска програма: Комитетът може да попита всеки един участник да позволи на определен от комитета проверяващ да посети и инспектира станцията на участника по време на състезанието. Ако участникът откаже достъп до станцията си при отправено запитване за проверка от комитета, логът му ще бъде поставен в категория Checklog.

C.Аудиозапис: Всеки един участник в категория Един Оператор(виж V.A.1) състезаващ се за класиране в топ 5 в света или в Европа трябва да записва предадената или приета информация по време на всяка връзка за цялата продължителност на състезанието. Записът може да бъде един цял файл или множество файлове в общоприет формат (mp3, wav). Записът трябва да включва звука от всяка слушалка/ухо като отделен канал. Този запис може да бъде изискан от организаторите на състезанието в рамките на 90 дни след изтичане на срока за изпращане на логовете, за да се направи подробна проверка на лога на участника.Записът трябва да бъде изпратен до 5 дни след датата на отправяне на молбата за изпращане. Ако участникът не предостави такъв запис логът му може да бъде рекласифициран или участникът може да бъде декласиран.

D. Наказания: В случай на установено нарушаване на правилата на състезанието участникът може да бъде дисквалифициран.

 1. Инициалите на дисквалифицираните участници ще бъдат изписани накрая на официалните резултати и те не могат да получат награда.
 2. Предупреждение за възможна дисквалификация ще бъде изпратено с е мейл до адреса на участника посочен в Кабрило файла на лога му. Участникът има пет дни срок да даде обяснение по конкретния случай. След края на този срок решението на Комитета се счита за окончателно.
 3. Комитетът си запазва правото да промени категорията на всеки участник базирайки се на проверката на лога или на друга информация.

E. Проверка на логовете: Всички логове се проверяват със специализиран софтуеър и отделно от проверяващите.

 1. Повторените връзки се премахват без допълнително отнемане на точки.
 2. Връзките с неправилно приети номера се премахват без допълнително отнемане на точки.
 3. В случай на грешно приет инициал или липса на връзката в лога на кореспондента сгрешената/липсващата връзка се премахва и се отнемат два пъти точките, които участникът би получил за тази връзка.
 4. Връзките в нарушение на правилото за смяна на обхватите при категория много оператори се премахват без отнемане на допълнителни точки.

XIII. ДЕКЛАРАЦИЯ:

Изпращайки лога си за CQ WW DX Contest участникът се съгласява безусловно, че:1) е прочел и разбрал условията на състезанието и се съгласява с тях,2) е спазил всички изисквания съгласно лиценза на станцията си в страната, от която е участвал в състезанието, 3) се съгласява логът му да бъде публично достъпен, 4) приема всички решения на Комитета в случай на дисквалификация, 5) приема, че всички решения на Комитета са официални и окончателни. Ако участникът не е съгласен с така поставените условия той не би трябвало да изпраща лог за класиране или пък може да изпрати лога си само като сhecklog .

Всички въпроси относно правилата на CQ WW DX Contest могат да бъдат изпращани на е мейл Contact form. Отговорите на най-често задаваните въпроси могат да бъдат намерени на www.cqww.com/rules_faq.htm

Този превод е само за улеснение на българските радиолюбители. За официални се считат условията написани на английски език.

Translated by Valeri Stefanov, LZ2CJ

 

Copyright © 2008-2018 World Wide Radio Operators Foundation. All Rights Reserved.